Strona główna  >  Starostwo powiatowe  >  Wydziały Starostwa  >  Wydział Komunikacji
szukaj:
Rada Powiatu

Skład osobowy
Kontakty
Dyżury radnych
Komunikaty o posiedz.
Protokoły z Sesji Rady
Protokoły z posiedzień komisji rady
Uchwały rady
Skargi i wnioski

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protokoły posiedzeń
Uchwały zarządu
Wniosek na Zarząd Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydziały Starostwa
Punkt Obsługi Interesanta
Kodeks Etyki
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urzędowania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, inspekcje, służb, straże
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sieć Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w Kłóbce
Dla ciała i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

Mapa serwisu


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
   


Wydział Komunikacji
ul. Cyganka 28  87-800 Włocławek
tel. 54-230-46-23 (naczelnik wydziału)
54-230-46-25, 54-230-46-26 (rejestracja)
54-230-46-31 (prawa jazdy)
54-230-46-32 (zmiany w dowodach rejestracyjnych)
e-mail:
komunikacja@powiat.wloclawski.pl

Naczelnik Wydziału: Krystyna Ewa Sikorska

Do zadań którego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych;
 2. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych
  w dowodzie rejestracyjnym;
 3. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa;
 4. sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową;
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwających zastrzeżeń co do stanu zdrowia;
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
 10. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na drogach;
 11. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep nie zarejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji;
 12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy;
 13. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, oraz pozwoleń na kierowanie tramwajami);
 14. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych;
 15. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów;
 16. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
 17. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 18. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 19. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawania legitymacji instruktorów,
 20. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów;
 21. prowadzenie spraw związanych z koordynacją rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
 22. prowadzenie spraw związanych z ograniczaniem obowiązku przewozu ze względu
  na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 23. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika;
 24. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
 25. prowadzenie spraw związanych z określaniem przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu;
 26. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy;
 27. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
 28. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące;
 29. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem dokonania kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia innemu organowi państwowemu;
 30. prowadzenie spraw związanych z wzywaniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność transportową do usunięcia braków formalnych;
 31. prowadzenie spraw związanych z zobowiązywaniem posiadacza zezwolenia
  do przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających, że spełnia on warunki do prowadzenia zarobkowego przewozu osób określone w ustawie o transporcie oraz w zezwoleniu;
 32. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o likwidacji linii kolejowej na której zawieszono przewozy;
 33. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyjmowaniem zbędnego mienia PKP;
 34. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części przez sejmiki samorządowe województwa i rady powiatów, na obszarze na którym przebiega ta linia, zaś w przypadku odcinka linii kolejowej przebiegającej wyłącznie na terenie jednego powiatu – przez radę tego powiatu;
 35. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz wypisu
  z zaświadczenia w krajowym transporcie drogowym na przewozy własne dla
  przedsiębiorców, których siedziba znajduje się na terenie powiatu;
 36. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego;
 37. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez starostę zadań w zakresie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych;
 38. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów i przechowywaniem pojazdów oraz ustaleniem opłat;
 39. wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału
  z zarządzeń i decyzji starosty.

 

poleć artykuł wersja do druku  

   

Powiat Włocławski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Pieczęcie Powiatu
Łańcuch Starosty
Łańcuch Przewodniczącego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
DPS w Rzeżewie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Marysinie
SPZPS we Włocławku
Zespół Szkół w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Brzeziu
Zespół Szkół w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Lubrańcu
PZD we Włocławku
Poradnia PP w Lubrańcu
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zespół Szkół w Kowalu

Org. pozarządowe

Wykaz organizacji
Roczne programy współpracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania
Targi Turystyki
Galeria Powiatów
Medal Pamiątkowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy współpracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osięciny-Wieniec-Włocławek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski–Kąty –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek
Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki

Ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Prace geodezyjne
Sprzedaż majątku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet