Strona g堯wna  >  Powiat W這c豉wski  >  Sk康 mamy pieni康ze
szukaj:
Rada Powiatu

Sk豉d osobowy
Kontakty
Dy簑ry radnych
Komunikaty o posiedz.
Protoko造 z Sesji Rady
Protoko造 z posiedzie komisji rady
Uchwa造 rady
Skargi i wnioski

Zarz康 Powiatu

Sk豉d osobowy Zarz康u
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protoko造 posiedze
Uchwa造 zarz康u
Wniosek na Zarz康 Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydzia造 Starostwa
Punkt Obs逝gi Interesanta
Kodeks Etyki
Og這szenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urz璠owania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich za豉twiania oraz wzory wniosk闚
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Spos鏏 wnoszenia op豉ty skarbowej
Obs逝ga os鏏 s豉bos造sz帷ych i g逝choniemych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytk闚
Spo貫czni opiekunowie zabytk闚
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpiecze雟two

Bezpiecze雟two, inspekcje, s逝瘺, stra瞠
Zarz康zanie kryzysowe
Ochrona ludno軼i
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sie Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w K堯bce
Dla cia豉 i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zam闚ienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazd闚
Rejestr o鈔odk闚 szkolenia kierowc闚

Mapa serwisu


SK. MAMY PIENI.ZE
   


SK. MAMY PIENI.ZE
I NA CO JE WYDAJEMY

 

 

 

 

POWIAT WΜCxWSKI

 

 

SZANOWNI MIESZKA哸Y

Powiat W這c豉wski znalaz si w gronie kilkuset gmin i powiatów, które przyst徙i造 do ogólnopolskiej akcji spo貫cznej "Przejrzysta Polska", promuj帷ej uczciwo嗆 i skuteczno嗆 w dzia豉niach samorz康owych.

Kampania ta jest dla Powiatu W這c豉wskiego szans na udowodnienie, 瞠 Nasz Powiat dzia豉 w sposób jawny, uczciwy i otwarty na lokalne spo貫cze雟two oraz zarz康zany jest w sposób fachowy. Intencj nasz jest, by promowanie otwarto軼i w dzia豉niu, uczciwo軼i, rzetelno軼i, fachowo軼i i skuteczno軼i w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku przyczyni這 si do poprawy jako軼i 篡cia publicznego oraz do pobudzenia aktywno軼i obywatelskiej oraz udoskonalania praktyk sprawowania w豉dzy i administrowania, d捫帷 do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Za po鈔ednictwem niniejszej publikacji pragniemy, aby bud瞠t sta si dokumentem zrozumia造m i czytelnym nie tylko dla ksi璕owych i ekonomistów, ale równie dla Pa雟twa. Chcemy tak瞠, aby ka盥y mieszkaniec Powiatu W這c豉wskiego wiedzia, na co wydawane s jego pieni康ze.

Informator bud瞠towy "Sk康 mamy pieni康ze i na co je wydajemy" zawiera informacje o tegorocznym bud瞠cie Powiatu W這c豉wskiego, a tak瞠 wykonanie bud瞠tu za lata 2004 i 2003.

Bud瞠t powiatu

Bud瞠t powiatu to plan finansowy dochodów i wydatków powiatu na dany rok, przygotowywany przez Zarz康 Powiatu w formie uchwa造 bud瞠towej. Jest on podstawowym dokumentem, który okre郵a sposób realizacji polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ci庵u ca貫go roku.
Celem sporz康zania bud瞠tu jest rozs康ne zarz康zanie posiadanymi 鈔odkami (pieni篹nymi). Bud瞠t stanowi podstaw finansowego planowania przedsi瞝zi耩 oraz dostarcza najwa積iejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej dzia豉lno軼i. 
Bud瞠t Powiatu W這c豉wskiego na 2005 r. zosta uchwalony w dniu 29 grudnia 2004 r. uchwa陰 nr XXVI/281/04 Rady Powiatu W這c豉wskiego.

Dochody powiatu

Bud瞠t powiatu w這c豉wskiego na 2005 rok by w ci庵u sze軼iu miesi璚y br. kilkakrotnie nowelizowany. Ostatecznie plan dochodów stanowi kwota 35.368.632 z, a plan wydatków kwota 38.345.066 z.

Wykonanie planu dochodów za I pó逗ocze zamkn窸o si kwot 18.539.522 z, i stanowi這 52,42 % planu, natomiast wykonanie planu wydatków zamkn窸o si kwot 16.720.517 z i stanowi 43,60 % zaplanowanych wydatków.
W bud瞠cie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wyst徙i豉 nadwy磬a bud瞠towa w kwocie 1.819.005 z.


Dochody Powiatu W這c豉wskiego na rok 2005 r. stanowi:
- dochody w豉sne w wysoko軼i - 5.510.486 z - 29,72% dochodów ogó貫m,
- dotacje celowe w wysoko軼i - 4.095.563 z - 22,09% dochodów ogó貫m,
- subwencja ogólna w wysoko軼i - 8.674.820 z - 46,79% dochodów ogó貫m,
1) cz窷 o鈍iatowa w wysoko軼i - 5.720.177 z,
2) cz窷 wyrównawcza w wysoko軼i - 1.961.190 z,
3) cz窷 równowa膨ca w wysoko軼i - 993.453 z,
- 鈔odki z programów strukturalnych i spójno軼i UE w wysoko軼i - 258.653 z - 1,40 %
dochodów ogó貫m.

Wa積ym wp造wem do bud瞠tu s dochody w豉sne, na które sk豉daj si:
· wp造wy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
· wp造wy z op豉ty komunikacyjnej,
· wp造wy z maj徠ku powiatu,
· wp造wy z op豉t ró積ych, us逝g i odsetek,
· 鈔odki od innych jednostek samorz康u terytorialnego.

Dotacje na zadania rz康owe obejmuj te dotacje celowe, które powiat otrzymuje z bud瞠tu pa雟twa by móc realizowa bie膨ce zadania oraz zadania inwestycyjne z zakresu administracji rz康owej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dotacje na zadania w豉sne to dotacje otrzymywane z bud瞠tu pa雟twa na realizacj zada w豉snych powiatu.

Subwencje s to 鈔odki przekazane powiatowi z bud瞠tu pa雟twa, o których przeznaczeniu decyduje Rada Powiatu. W 2005 roku a 65,94 % stanowi cz窷 o鈍iatowa subwencji ogólnej.

Deficyt bud瞠towy

Z deficytem bud瞠towym mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki przewy窺zaj dochody. Deficyt w bud瞠cie w 2005 roku wyniesie na koniec roku bud瞠towego 2.976.433 z i zostanie sfinansowany kredytem bankowym oraz nadwy磬 bud瞠tow z lat ubieg造ch.  

Wydatki powiatu

W bud瞠cie ka盥ego powiatu w Polsce - tak jak w bud瞠cie rodzinnym - wszystkie wydatki dzielone s m. in. na bie膨ce i inwestycyjne. Bie膨ce maj charakter konsumpcyjny, a inwestycyjne decyduj obecnie i w d逝窺zej perspektywie o wzro軼ie poziomu 篡cia mieszka鎍ów.


W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszcz si wydatki bie膨ce w kwocie 16.552.495 z oraz wydatki maj徠kowe w kwocie 168.022 z, co stanowi odpowiednio 99,00% i 1,00 % wydatków ogó貫m.
Plan wydatków na 2005 rok - po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego zamkn掖 si kwot - 38.345.066 z, a jego wykonanie - 16.720.517 z, co stanowi 43,60% planu.


W 2005 r. zaplanowane wydatki kszta速uj si nast瘼uj帷o:
1) - rolnictwo i 這wiectwo 54 000 z,-
- le郾ictwo 104.855 z,-
2) - transport i 陰czno嗆 5.638.670 z,-
- dzia豉lno嗆 us逝gowa 252.900 z,-
3) - turystyka 4.429 z,-
- kultura fizyczna i sport 28.016 z,-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.405 z,-
4) - administracja publiczna 5.266.967 z,-
5) - o鈍iata i wychowanie wraz edukacyjn opiek wychowawcz 9.921.061 z,-
- szkolnictwo wy窺ze 42.013 z,-
6) - ró積e rozliczenia 772.366 z,-
- obs逝ga d逝gu publicznego 4.000 z,
7) - ochrona zdrowia 2.553.000 z,-
- pomoc spo貫czna 11.229.397 z,-
- pozosta貫 zadania w zakresie polityki spo貫cznej 2.419.817 z,-
8) - gospodarka mieszkaniowa 10.000 z,-
9) - obrona cywilna 24.170 z,-

Zaplanowane na 2005r. inwestycje b璠 finansowane z ró積ych 廝óde, w tym: ze 鈔odków w豉snych powiatu, ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR, dotacji celowych z bud瞠tu pa雟twa i dotacji otrzymanych z gmin.
W okresie sprawozdawczym nak豉dy na inwestycje zrealizowano w niewielkim procencie, gdy wi瘯szo嗆 realizowana b璠zie w II pó逗oczu br.

Planuje si realizowa :
· przebudow drogi powiatowej Zg這wi帷zka-Smogorzewo w m. Zg這wi帷zka,
· budow 軼ie磬i rowerowej w m. Nowa Wie gm. W這c豉wek,
· przebudow drogi powiatowej Nieszawa-G帳inek-W這c豉wek w m. Kucerz.
W celu ubiegania si o 鈔odki finansowe z Funduszy Strukturalnych ( w 2006 r. ) planuje si w 2005 r. przygotowa dokumentacj na przebudow trzech dróg powiatowych: Wilkowiczki-Lutobórz-Janowo, Szpetal Górny-W這c豉wek wraz z odwodnieniem pasa drogowego i Izbica Kuj.-Boniewo-Borzymie w m. Augustynowo.

ROLNICTWO, ΜWIECTWO I LE吉ICTWO

W 2005 roku zaplanowano wydatki na rolnictwo, 這wiectwo i le郾ictwo o 陰cznej warto軼i 158.855 z, tj. 0,41% ogó逝 wydatków.
W I pó逗oczu 2005 roku poniesiono wydatki w kwocie 54.127 z, tj. 34,07% planu.
Przyznane pieni康ze rozdysponowane b璠 na finansowanie prac geodezyjno - urz康zeniowych na potrzeby rolnictwa, ekwiwalenty dla rolników oraz zakup drzew, krzewów, a tak瞠 na finansowanie nadzoru nad lasami pa雟twowymi.
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na nadzór nad lasami niestanowi帷ymi w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa sprawowany przez:
- Nadle郾ictwo W這c豉wek - 13.900 z,
- Nadle郾ictwo Ko這 - 561 z,
- Nadle郾ictwo Kutno - 455 z.

Na terenie Powiatu W這c豉wskiego znajduje si 3063 ha lasów prywatnych. Na podstawie zawartych porozumie - Nadle郾ictwo W這c豉wek nadzoruje 2634 ha lasów prywatnych, a Nadle郾ictwo Ko這 96 ha. Natomiast pracownik Starostwa Powiatowego - w ramach obowi您ków s逝瘺owych - nadzoruje 333 ha lasów prywatnych.

DROGI POWIATOWE, ㄐCZNO汎, USΣGI

Na utrzymanie, remonty i inwestycje drogowe (kwota 5.638.670 z), a tak瞠 na modernizacj ewidencji gruntów i opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Starostwo Powiatowe wyda w 2005 roku 5.891.570 z, tj. 15,36% ogó逝 wydatków.
W ci庵u br. wydatkowano ju w tym dziale 763.245 z, tj. 12,95% planu.
Zaplanowane na 2005 roku inwestycje b璠 finansowane z ró積ych 廝óde: ze 鈔odków w豉snych Powiatu, ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR, dotacji celowych z bud瞠tu pa雟twa i dotacji otrzymanych z gmin.
W pierwszym pó逗oczu 2005 r. nak豉dy na inwestycje zrealizowano w niewielkim procencie, gdy wi瘯szo嗆 realizowana b璠zie w II pó逗oczu .
Realizatorem inwestycji drogowych b璠zie bezpo鈔ednio Powiatowy Zarz康 Dróg we W這c豉wku z siedzib w Jarantowicach.

TURYSTYKA, KULTURA I SPORT

ㄠczne wydatki na turystyk, kultur i sport w 2005 roku planuje si w wysoko軼i 51.850 z, tj. 0,14% ogó逝 wydatków. W I pó逗oczu br. wydatkowano 23.647 z, tj. 45,61% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

字odki na kultur przeznaczone s na zadania z zakresu edukacji kulturalnej, upowszechnienie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i m這dzie oraz organizacj lub wspó這rganizacj imprez maj帷ych znaczenie dla rozwoju kultury i integracji spo貫czno軼i powiatu. W 2005 roku fundusze te wynios 19.405 z, a wykonano 6.900 z.

Turystyka

Na zadania turystyki w bud瞠cie powiatu na 2005 rok przeznaczono 4.429 z, a wykonano 3.740 z. Do sta造ch imprez powiatu nale膨: regaty 瞠glarskie na Zbiorniku W這c豉wskim, biegi prze豉jowe, zawody p造wackie, zawody spadochronowe, a tak瞠 pokazy, wystawy i inne imprezy.
Powiat W這c豉wski jest bogaty w rozproszone obiekty historyczne, zarówno ko軼io造, pa豉ce i dwory z parkami o charakterze krajobrazowym, z cennymi zespo豉mi starodrzewu oraz domy mieszkalne, które mog stanowi przedmiot zainteresowania krajoznawczego.

Sport

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono 28.016 z, a wykonano 13.007 z. Zostan one wykorzystane na uczestnictwo powiatu w imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki na administracj publiczn wynosz 5.266.967 z, tj. 13,74% ogó逝 wydatków. W tym roku wydatkowano 2.571.397 z, tj. 48,82% planu. W ramach tych wydatków powiat pokrywa ca趾owite koszty funkcjonowania Rady i Zarz康u Powiatu oraz Starostwa. Wykonuje równie niektóre zadania zlecone z zakresu administracji rz康owej i przeprowadza pobór do wojska z terenu swoich gmin.
W 2005 roku planuje si równie wzrost wydatków rzeczowych. Spowodowane jest to planowanym remontem budynku Starostwa Powiatowego oraz zakupem sprz皻u komputerowego.

 EDUKACJA

Wydatki zosta造 zaplanowane na wysoko軼i 9.963.074 z, tj. 25,98% ogó逝 wydatków. W I pó逗oczu br. wydatkowano 5.420.820 z, tj. 54,41% planu.
Powiat prowadzi pi耩 liceów ogólnokszta販帷ych. Cztery z nich dzia豉j w zespo豉ch szkó: w Lubra鎍u, Chodczu, Izbicy Kuj. i Starym Brze軼iu. W Kowalu natomiast istnieje samodzielne liceum. Z bud瞠tu finansowane jest równie niepubliczne Liceum Ogólnokszta販帷e w Choceniu. W powiecie dzia豉 równie Zespó Szkó Specjalistycznych w Brzeziu, ZS w Lubra鎍u, ZS Lubraniec-Marysin oraz ZS w Izbicy Kuj.
Z subwencji o鈍iatowej finansowane s wydatki zwi您ane z realizacj obowi您ku szkolnego przez dzieci i m這dzie przebywaj帷 w Pogotowiu Opieku鎍zym w Brzeziu.
W powiecie dzia豉j trzy licea profilowane dla m這dzie篡: przy ZS w Chodczu, ZS w Kowalu i przy ZS RCKU w Starym Brze軼iu. Kwot 20.000 z przeznacza si na remont kot這wni ZS RCKU w Starym Brze軼iu, a w tym przygotowanie niezb璠nej dokumentacji.
Ponadto planuje si dotacj dla miasta W這c豉wka na dokszta販anie uczniów klas wielozawodowych z ZS w Lubra鎍u i ZS w Izbicy Kuj. oraz dotacj dla niepublicznej ZSZ w Choceniu (na 78 uczniów).
Na terenie Powiatu W這c豉wskiego funkcjonuj dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Lubra鎍u i w Lubieniu Kuj. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne publiczne poradnie specjalistyczne udzielaj dzieciom i m這dzie篡 pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kszta販enia i zawodu, a tak瞠 udzielaj rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwi您anej z wychowaniem i kszta販eniem dzieci i m這dzie篡. W powiecie w這c豉wskim przy trzech jednostkach o鈍iatowych takich jak: ZS w Lubra鎍u, ZS w Izbicy Kuj. i ZS RCKU w Starym Brze軼iu funkcjonowa造 do 30 sierpnia 2005 r. internaty. Od 1 wrze郾ia 2005 r. funkcjonuje tylko internat w Starym Brze軼iu. Liczba miejsc ogólnie we wszystkich wynosi 135 uczniów. Od d逝窺zego czasu m這dzie ucz瘰zczaj帷a do szkó, przy których funkcjonuj internaty nie jest zainteresowana pobytem w tych placówkach. W tej sytuacji powiat musi dofinansowywa ich dzia豉lno嗆 z w豉snych 鈔odków, gdy otrzymywana na ten cel subwencja nie wystarcza na pokrycie kosztów.

 DΣG PUBLICZNY I RÓ烤E ROZLICZENIA

Powiat w這c豉wski na rok 2005 rok zaplanowa w zakresie d逝gu publicznego i ró積ych rozlicze wydatki na kwot 776.366 z, tj. 2,02 % planu. Realizacja wydatków w rozdziale obs逝gi d逝gu publicznego oraz rozdysponowanie 鈔odków finansowych rezerwy bud瞠towej nast徙i w II pó逗oczu br.

 

OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOΒCZNA I POLITYKA SPOΒCZNA

Na ochron zdrowia, pomoc spo貫czn i pozosta貫 zadania z zakresu polityki spo貫cznej Powiat W這c豉wski chce przeznaczy w 2005 roku 16.202.214 z, tj. 42,25% ogó逝 wydatków. W br. wydatkowano 7.884.061 z, tj. 48,66% planu.
Na terenie Powiatu W這c豉wskiego funkcjonuj placówki pomocy spo貫cznej, dla których organem prowadz帷ym jest Powiat W這c豉wski. Nale膨 do nich:
· Domy Pomocy Spo貫cznej
- Dom Pomocy Spo貫cznej w Kowalu
- Dom Pomocy Spo貫cznej w Kurowie
- Dom Pomocy Spo貫cznej w Rze瞠wie
- Dom Pomocy Spo貫cznej w Wikowiczkach
· Placówki opieku鎍zo - wychowawcze
- Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim
W ramach realizacji zadania w豉snego powiatu "poradnictwo specjalistyczne" uruchomiono przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie punkt poradnictwa specjalistycznego (Pogotowie Opieku鎍ze Brzezie), 鈍iadcz帷y us逝gi w ramach poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego mieszka鎍om powiatu - ze szczególnym uwzgl璠nieniem ofiar przemocy w rodzinie.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomi璠zy Starost W這c豉wskim a Prezydentem m. W這c豉wek Powiatowy Urz康 Pracy obs逝guje bezrobotnych z terenu powiatu w這c豉wskiego oraz z terenu miasta W這c豉wek.
Starostwo finansuje tak瞠 przewóz zw這k z miejsc publicznych do najbli窺zego prosektorium.
Poniesiono wydatki na op豉cenie sk豉dek zdrowotnych na dzieci przebywaj帷e w Domu Dziecka w Lubieniu Kuj., na wychowanków przebywaj帷ych w Pogotowiu Opieku鎍zym w Brzeziu oraz na bezrobotnych nie posiadaj帷ych prawa do zasi趾u.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na gospodark mieszkaniow na 2005 rok zamykaj si kwot 10.000 z, tj. 0,03% ogó逝 wydatków. W I pó逗oczu br. wykonano 2.253 z, tj. 22.53% planu.
Gównie wydatkuje si na ustalenie odszkodowa za grunty zaj皻e po drogi publiczne i wyp豉t odszkodowa na rzecz osób fizycznych zaj皻e pod drogi publiczne.

OBRONA CYWILNA

Planowane wydatki na rok 2005 kszta速uj si w wysoko軼i 24.170 z, tj. 0,06% ogó逝 wydatków. W br. wydatkowano 967 z, tj. 4% planu.
W ramach tych 鈔odków finansowane s wydatki zwi您ane z realizacj zada z zakresu bezpiecze雟twa i obrony cywilnej. Planuje si m. in. zakup sprz皻u specjalistycznego dla Powiatowego Centrum Zarz康zania Kryzysowego.

BUD浩T POWIATU ZA 2004 R.

W trakcie roku 2004 bud瞠t Powiatu W這c豉wskiego by kilkakrotnie nowelizowany, w zwi您ku ze zmianami wysoko軼i subwencji, dotacji w豉snych i wydatków. Na koniec roku plan dochodów zamkn掖 si kwot 36.134.256 z i plan przychodów kwot 113.588 z, a plan wydatków zamkn掖 si kwot 33.488.443 z i plan rozchodów kwot 581.545 z.
Dochody w 2004 r. zamkn窸y si w kwocie 35.876.173 z i stanowi造 99,29% planu. W 2004 roku powiat nie otrzyma 鈔odków finansowych z programu "SAPARD" na zrealizowane zadanie z zakresu infrastruktury drogowej - modernizacja rogi powiatowej Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie ( trafi造 one do powiatu w 2005 r.).
Natomiast wykonanie planu wydatków zamkn窸o si kwot 33.133.265 z, tj. 98,94% planu.
W bud瞠cie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wyst徙i豉 nadwy磬a bud瞠towa z lat ubieg造ch w kwocie 2.274.951 z.
Dotacje celowe na zadania w豉sne pochodzi造 m.in. z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego na system stypendialny "Szansa dla 畝ka".
Powiat W這c豉wski otrzyma tak瞠 鈔odki finansowe z PFRON na dofinansowanie realizowanego przez DPS w Rze瞠wie zadania inwestycyjnego "dobudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na ogólnodost瘼n 豉zienk dla osób niepe軟osprawnych na I pi皻rze" oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS w Kowalu, przystosowanego do przewozu osób niepe軟osprawnych (w tym równie na wózkach inwalidzkich).

Dochody w 2004 roku stanowi造:

* Subwencja ogólna - 16.660.037 z, tj. 46,44% ogó逝 dochodów
 - cz窷 o鈍iatowa - 9.503.219 z
 - cz窷 wyrównawcza - 3.537.608 z
 - cz窷 równowa膨ca - 2.087.949 z
 - uzupe軟ienie subwencji ogólnej - 1.531.261 z
* Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji pa雟twowej - 3.140.011 z, tj. 8,75% ogó逝 dochodów
* Dotacje celowe na zadania w豉sne powiatu - 6.692.164 z, tj. 18,65% ogó逝 dochodów
* Dochody w豉sne powiatu (udzia powiatu w PIT i CIT, wp造wy z us逝g, op豉ty komunikacyjne, dochody z maj徠ku, odsetki bankowe, licencje) - 8.347.808 z, tj. 23,27% ogó逝 dochodów
* 字odki finansowe z Programu SAPARD oraz z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego (na stypendia) - 1.036.153 z, tj. 2,89% ogó逝 dochodów

Poniesiono wydatki inwestycyjne przy pomocy 鈔odków finansowych z Programu SAPARD na:
- modernizacj drogi powiatowej Izbica Kuj.-Boniewo-Borzymie ,
etap III,
- przebudow drogi powiatowej Lubie Kuj.-K徠y.

W ramach poniesionych wydatków ogó貫m, najwi璚ej 鈔odków finansowych przeznaczono na:
* Opiek spo貫czn oraz pozosta貫 zdania w zakresie polityki spo貫cznej - 12.659.060 z. tj. 38,21% ogó逝 wydatków
* o鈍iat i wychowanie oraz edukacyjn opiek wychowawcz - 9.917.524 z, tj. 29,93% ogó逝 wydatków
* administracj - 4.805.314 z, tj. 14,5% ogó逝 wydatków
* drogi powiatowe - 2.909.490 z, tj. 8,78% ogó逝 wydatków
* ochron zdrowia - 2.331.851 z, tj. 7,04% ogó逝 wydatków
* pozosta貫 zadania - 510.024 z, tj. 1,54% ogó逝 wydatków

W 2004 roku Starostwo Powiatowe przekaza這 dotacj w wysoko軼i 25.000 z dla Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Przychodni Specjalistycznych we W這c豉wku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprz皻u medycznego.
Powiat W這c豉wski w 2004 roku by organizatorem nast瘼uj帷ych imprez:
- II Powiatowy Przegl康 Zespoów Folklorystycznych "Nasza Ziemia to Kujawy" oraz III Powiatowy Festiwal Piosenki Dzieci璚ej "Baruchowo 2004",
- Do篡nki Powiatowo - Gminne w Boniewie,
- Ogólnopolski XXI Festiwal Piosenki Dzieci璚ej "Mikrofon dla Najm這dszych",
- VI Powiatowa Wystawa "Sto造 Wigilijne na Kujawach".

BUD浩T POWIATU ZA 2003 R.

 Przedstawimy równie Pa雟twu bud瞠t Powiatu W這c豉wskiego na rok 2003. Ostatecznie po zmianach plan bud瞠tu powiatu po stronie dochodów zamkn掖 si kwot 29.920.646 z, a po stronie wydatków kwot 30.949.654 z. W bud瞠cie zosta zaplanowany deficyt bud瞠towy w kwocie 1.029.008 z, który mia by pokryty nadwy磬 bud瞠tow z lat ubieg造ch w kwocie 447.463 z i kredytem d逝goterminowym w kwocie 581.545 z. Na koniec roku 2003 bud瞠t powiatu przedstawia si w nast瘼uj帷y sposób:
- dochody ogó貫m - 29.907.920 z,
- wydatki ogó貫m - 30.823.341 z,
- deficyt bud瞠towy - 915.421 z.
31 grudnia 2003 r. Powiat W這c豉wski zaci庵n掖 kredyt d逝goterminowy, który zosta sp豉cony 7 stycznia 2004 r. 鈔odkami finansowymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pochodz帷ymi z Programu SAPARD.
W 2003 roku powiat realizuj帷 zadania bie膨ce z zakresu administracji rz康owej wspó逝czestniczy w ich finansowaniu. Dofinansowano dzia豉lno嗆 Zespo逝 ds. Orzekania o Stopniu Niepe軟osprawno軼i na kwot 31.604 z oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 185.260 z.
Najwi瘯szy udzia w dochodach mia造 dotacje celowe - 44,65 % ogó逝 dochodów, które sk豉daj si w 66,6 % z dotacji celowych otrzymanych z bud瞠tu pa雟twa na realizacj zada w豉snych powiatu, a w 33,4 % z dotacji celowych otrzymanych z bud瞠tu pa雟twa na realizacj bie膨cych zada z zakresu administracji rz康owej. Pozosta貫 dotacje w wysoko軼i 161.525 z uzyskano od samorz康u województwa oraz od Wojewody (鈔odki finansowe pochodzi造 z po篡czki Banku 安iatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW i zosta造 przeznaczone na rozwój infrastruktury wiejskiej), a tak瞠 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 字odowiska.
43,87 % ogó逝 dochodów stanowi造 subwencje sk豉daj帷e si w 67,21 % z tytu逝 subwencji o鈍iatowej, w 22,34 % z tytu逝 subwencji drogowej i w 10,45 % z tytu逝 subwencji wyrównawczej.   
W ramach poniesionych wydatków w 2003 roku Powiat W這c豉wski najwi璚ej 鈔odków przeznaczy na:
- opiek spo貫czn - 38,96 % ogó逝 wydatków,
- o鈍iat i edukacyjn opiek wychowawcz - 30 % ogó逝 wydatków,
- administracj publiczn - 13,08 % ogó逝 wydatków.

Bud瞠t Powiatu W這c豉wskiego z trzech lat (2003 - 2005) przedstawiony w niniejszej ksi捫eczce ukazuje obraz p造nno軼i finansowej powiatu. Dochody w 2004 roku znacznie si zwi瘯szy造 w stosunku do roku poprzedniego, czyli do 2003 (ok. 6 mln z), natomiast w 2005 roku ta ró積ica by豉 znikoma. Odwrotnie jest z wydatkami, które co roku rosn znacznie szybciej ni dochody.     

Niniejsza publikacja mia豉 za zadanie zaprezentowa i wyja郾i Pa雟twu, czym jest bud瞠t powiatu, a tak瞠 przybli篡 najistotniejsze jego elementy. Zale瘸這 nam, aby ka盥y mieszkaniec Powiatu W這c豉wskiego mia 鈍iadomo嗆, na co wydawane s jego pieni康ze oraz by nasze dzia豉nia jako samorz康u terytorialnego by造 bardziej czytelne i zrozumia貫.
Gospodarowanie publicznymi pieni璠zmi nak豉da na w豉dze samorz康owe obowi您ek zachowania szczególnej staranno軼i przy podejmowaniu decyzji o sposobie wykorzystania powierzonych 鈔odków finansowych.

Zach璚amy wszystkie osoby zainteresowane sprawami dotycz帷ymi nie tylko bud瞠tu, ale tak瞠 ca貫go powiatu do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://wloclawski.pl/

Je郵i zechc si Pa雟two podzieli z nami swoimi uwagami, czekamy na wszystkich zainteresowanych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku, ul. Cyganka 28.

Starostwo Powiatowe
ul. Cyganka 28
87-800 W這c豉wek
tel. (054) 2315600, 2315601
fax: (054) 2315680
e-mail:
starostwo@powiat.wloclawski.pl
http://powiat.wloclawski.pl

pole artyku wersja do druku  

   

Powiat W這c豉wski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Piecz璚ie Powiatu
ζ鎍uch Starosty
ζ鎍uch Przewodnicz帷ego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urz康 Pracy
DPS w Rze瞠wie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Marysinie
SPZPS we W這c豉wku
Zesp馧 Szk馧 w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo- Wychowawcza w Brzeziu
Zesp馧 Szk馧 w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Lubra鎍u
PZD we W這c豉wku
Poradnia PP w Lubra鎍u
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zesp馧 Szk馧 w Kowalu

Org. pozarz康owe

Wykaz organizacji
Roczne programy wsp馧pracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyr騜nienia

Certyfikat Zarz康zania
Targi Turystyki
Galeria Powiat闚
Medal Pami徠kowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy wsp馧pracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Spo貫czno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osi璚iny-Wieniec-W這c豉wek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubie Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski–K徠y –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal G鏎ny-W這c豉wek
Przebudowa mostu na rzece Lubie鎥a w miejscowo軼i Nowa Wie w ci庵u drogi powiatowej nr 2909C W這c豉wek-Kruszyn-Choce
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osi璚iny-Redecz Wielki

Og這szenia

Sprzeda nieruchomo軼i
Otwarty konkurs ofert na realizacje zada publicznych
Prace geodezyjne
Sprzeda maj徠ku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet